Järvilakeuden kansalaisopisto | toimisto puh. 050 4711 555 tai 050 4700 583

Kuntoloikka_tiivistelmä
Kuntoloikka_aikataulu

Kuntoloikka kannustaa kaikkia!

Hankkeen päätavoitteena on alueen asukkaiden fyysisen ja psyykkisen hyvinvoinnin edistäminen sekä sairauksien ennaltaehkäisy liikunnan tuottamien terveyshyötyjen avulla. Toinen tärkeä tavoite on uusien palvelumuotojen kehittäminen sekä niiden myötä palvelujen saavutettavuuden ja tavoittavuuden paraneminen, mikä osaltaan lisää kuntien elinvoimaa ja vetovoimaa.

Keskeistä on eri toimijoiden kuten yhdistysten, yrittäjien, kuntien liikuntapalveluiden ja kansalaisopiston välisen yhteistoiminnan kehittäminen. Jotta tarjonta saadaan kohtaamaan kysyntä, on toimijoiden tehtävä entistä enemmän yhteistyötä päällekkäisyyksin ja pirstaleisuuden torjumiseksi.

Yhteistyöllä voidaan vaikuttaa myös kysynnän kasvattamiseen niin, että palvelut tavoittavat uusiakin käyttäjäryhmiä. Hankkeen tavoitteena on poistaa päällekkäisyyksiä ja lisätä aitoa yhteistyötä, josta kaikki toimijat hyötyvät.

Hankkeella halutaan tavoittaa myös ne ihmiset, jotka eivät muuten liikkuisi. Tavoitteena on motivoida heitä liikkumaan ja sen kautta parantamaan terveyttään sekä löytämään liikunnan ilo. Tärkeää on myös huomioida ne kuntalaiset, joiden osallistumattomuuden syynä ovat esteettömyyden tai saavutettavuuden ongelmat. Näihin liikkumista ehkäiseviin asioihin pyritään löytämään ratkaisuja.

Vähän liikkuvien ohella tavoitteena on luoda liikuntaan liittyviä vetovoimaisia palveluja myös uusille kohderyhmille kuten osa-aika-asukkaille ja matkailijoille. Näin liikuntatilat ja -alueet saadaan paremmin hyötykäyttöön, jolloin kylien, yhdistysten ja yritysten liikuntatiloille avautuu lisää mahdollisuuksia.

Kuntoloikka_logo7

Ota yhteyttä:

Eveliina Niemi

eveliina.niemi@jarvilakeus.fi

p. xxxxxx